Prepoznavanje pesme online dating

Posted by / 04-Jun-2017 07:35

Prepoznavanje pesme online dating

Po prijemu dokumentacije o delima, Sokoj će izvršiti isplatu autora i nosilaca prava prema novoj dokumentaciji, a najdalje tri godine unazad računajući od obračunske godine na koju se Cirkular odnosi.

Nakon isteka perioda od tri godine, sredstva se uvršćuju u fond za raspodelu, po odluci Upravnog odbora.

Koautori muzičkog dela su fizička lica koja su zajedničkim stvaralačkim radom stvorila muzičko delo; Koautori muzike, teksta ili aranžmana jesu fizička lica koja su zajedno stvorila muziku, odnosno tekst, odnosno aranžman muzičkog dela.

delo – muzičko delo, sa ili bez reči; korišćeno delo – muzičko delo koje je emitovano, javno izvedeno, javno saopšteno, zabeleženo, umnoženo (izdato) ili na drugi način učinjeno dostupnim javnosti, u skladu sa Zakonom; aranžman – izmena oblika, harmonije, ritma, izvođačkog sastava odnosno svaki vid obrade originalnog dela; adaptacija – bilo kakvo menjanje teksta u cilju prilagođavanja novom ritmu ili usklađivanje drugom jeziku i u zavisnosti od načina može biti: nov tekst dodat postojećem, izmena teksta na originalnom jeziku, prevod teksta, zamena potpuno novim tekstom, tekst dodat postojećem instrumentalnom delu; muzička košuljica – popis korišćenih muzičkih dela koji sadrži sve relevantne podatke neophodne za identifikaciju dela i autora odnosno nosilaca prava na delu, a koji se odnosi na određeni vremenski period ili na određeni događaj; autorska naknada – iznos koji za korišćenje muzičkih dela Sokoj naplaćuje od korisnika muzičkih dela; tantijema – udeo koji od naplaćene autorske naknade kroz sistem raspodele pripada određenom muzičkom delu (tantijema dela) odnosno određenom autoru ili nosiocu prava (tantijema autora, odnosno drugog nosioca prava); mala prava – po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i saopštavanja; mehanička prava – po osnovu proizvodnje i distribucije nosača zvuka ili nosača zvuka i slike; Cue Sheet (CS) – dokument koji sadrži sve podatke o muzici korišćenoj u okviru jednog audio-vizuelnog dela (AV).

Tantijeme za domaće autore, odnosno druge nosioce prava, koji nisu zaključili ugovor sa Sokojem, obračunavaju se na isti način kao i autorima koji su zaključili ugovor sa Sokojem.

Sokoj će preduzeti sve razumne mere da obavesti autore odnosno druge nosioce prava i pozove ih da zaključe ugovor.

Autor instrumentacije, preoblikovanog ili izmenjenog originalnog muzičkog dela (napisana izmena oblika dela, njegove harmonije, ritma, izvođačkog sastava i slično) tako da je razmera njegovog doprinosa sadržaja dela jasno uočljiva.

Kao osnov za raspodelu, Sokoj primenjuje dokumentaciju koja je nesporna i kompletna, odnosno koja sadrži sve bitne podatke potrebne za utvrđivanje tantijema i primenjuje je od obračunskog perioda u kojem je podneta do roka zaključenja dokumentacije.

104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 24. Ovaj Plan raspodele obavezan je za sve autore i nosioce prava koji ostvaruju svoja autorska prava preko Sokoja.Obrasci 'Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja', 'Podaci o autoru/nosiocu prava' i ’Ugovor o elektronskom pružanju usluga’ propisuju se odlukom Upravnog odbora na osnovu prethodnog mišljenja Saveta autora i čine sastavni deo Plana raspodele, a objavljuju se na internet stranici Sokoja.Ukoliko autor odnosno drugi nosilac prava u trenutku zaključenja ugovora već ima zaključen ugovor sa drugom inostranom organizacijom za istu teritoriju, Sokoj će obavestiti autora i inostrano društvo, a ugovor neće biti važeći.U slučaju da je autor ili nosilac prava maloletno lice, ugovor sa Sokojem zaključuje jedan od roditelja ili zakonski staratelj i ugovor važi do punoletstva autora, nakon čega autor odnosno nosilac prava samostalno zaključuje novi ugovor.Potpisivanju ugovora moraju prisustvovati oba roditelja zajedno ili mora postojati pisana saglasnost drugog roditelja, overena u sudu ili opštini, osim u slučaju da je drugi roditelj umro, da se vodi kao nestalo lice ili da se ne zna njegovo prebivalište niti boravište.

prepoznavanje pesme online dating-89prepoznavanje pesme online dating-38prepoznavanje pesme online dating-15

One thought on “prepoznavanje pesme online dating”

  1. However, when people talk about race relations, the focus is on Blacks and Whites. The science of Eugenics also supported the belief that children produced from these interracial marriages were inferior.